Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen OBA Opleidingen bemiddeling advies B.V. hierna te noemen: “OBA”, en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OBA, voor de uitvoering waarvan door OBA derden dienen te worden betrokken.
3. Door aanvaarding van de offerte van OBA accepteert opdrachtgever de voorwaarden van OBA.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien OBA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat OBA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van OBA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. OBA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is OBA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OBA anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht OBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Verplichtingen van OBA

1. OBA verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 4: Verplichtingen van Opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat OBA op tijd kan beschikken over: de voor de opzet van het werk benodigde gegevens zoals gegevens van deelnemers voor deelname aan desbetreffende cursus, tijdige afmelding bij geen deelname, een en ander op aanwijzing van OBA.
2. Mocht de deelnemer/cursist door een geldige reden niet kunnen komen opdagen, dan dient dit tijdig voor deelname aan de cursus te worden gemeld. Bij niet tijdige afzegging worden de kosten van het examen doorberekend of is er één herkansing verbruikt.
3. Afmelding of annulering geschiedt minimaal 48 uur voor de start van desbetreffende cursus. Indien de cursus  korter dan 48 uur voor de cursus is geboekt, kan annulering of afmelding binnen 24 uur gedaan worden. Dit geldt alleen voor cursussen die al reeds gepland zijn. Bij cursussen op aanvraag of curussen op locatie kan de cursus uiterlijk 4 werkdagen voor de start van de cursus geannulleerd of gewijzigd worden. Bij het niet tijdig annuleren worden de kosten van de gehele cursus in rekening gebracht.
4. De herkansingen van een cursus en examen vervallen indien opdrachtgever niet alle herkansingen van een cursus binnen één maand of binnen vier mogelijkheden na de eerste cursus en examen heeft volgt.
5. OBA gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument en gebeurt binnen 5 werkdagen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. OBA is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 6: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 werkdagen na verzending van de factuur.
2. OBA is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is OBA gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 7: Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
- in staat van faillissement geraakt
- surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
- zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting